Wajib Zakat

Dari segi bahasa, zakat bermaksud berkat, suci, bersih dan berkembang.

Dari aspek istilah pula maksudnya  ialah mengeluarkan sejumlah harta yang telah Allah swt tentukan nilainya sebagai hak kepada golongan-golongan tertentu. 

Diwajibkan mengeluarkan zakat apabila..:

1. Islam
2. Merdeka
3. Milikan sempurna
4. Cukup haul
5. Cukup nisab


Zakat akan digunakan untuk kerja kebajikan seperti memberi bantuan kepada 8 golongan asnaf yang berhak untuk menerima wang zakat: 

1. Fakir - Orang yang tidak berharta serta tidak mempunyai pekerjaan sama sekali, atau orang yang mempunyai harta dan pekerjaan tetapi tidak dapat menampung keperluan hariannya.

2. Miskin - Orang yang mempunyai harta tetapi tidak mencukupi keperluan hariannya.

3. Amil - Orang yang ditugaskan oleh pemerintah mengutip/mengagih zakat.

4. Muallaf - Saudara baru memeluk Islam.

5. Riqab - Hamba yang menebus dirinya secara ansuran.

6. Al-Gharimin - Orang yang menanggung hutang dan tidak mampu untuk menyelesaikanya

7. Fisabilillah - Orang yang berjuang di jalan Allah.

8. Ibnus sabil - Musafir yang terputus bekalannya semasa di perantauan

Selain dari golongan 8 asnaf ini, mereka TIDAK LAYAK untuk menerima wang zakat.No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
There was an error in this gadget